NOVOTEST Vietnam I Đại lý Novotest

NOVOTEST Vietnam I Đại lý Novotest

NOVOTEST Vietnam I Đại lý Novotest

Phương pháp kiểm tra Indentation hardness là gì?

Phương pháp kiểm tra Indentation hardness là gì?

Indentation hardness test - Kiểm tra độ cứng vết lõm là phương pháp được sử dụng trong kỹ thuật cơ khí để xác định độ cứng của vật liệu thông qua biến dạng. Vật liệu được kiểm tra sẽ bị thụt vào cho đến khi biến dạng hình học được hình thành.

Khi kiểm tra kim loại, độ cứng của vết lõm tương quan tuyến tính gần như với độ bền kéo, nhưng nó là mối tương quan không hoàn hảo và thường được giới hạn trong phạm vi độ bền và độ cứng nhỏ cho mỗi dạng hình học vết lõm. 

Chia sẻ: